Лабораторія порівняльної педагогіки як самостійний науковий підрозділ розпочала своє існування в 1971 р., коли при Українському науково-дослідному інституті педагогіки була створена творча група, в яку увійшли Неля Володимирівна Абашкіна, Людмила Василівна Булай та Георгій Сергійович  Єгоров. У 1972 р. новостворену структуру було названо лабораторією науково-педагогічної інформації під завідуванням Бориса Федоровича Мельниченка. Пізніше до лабораторії приєдналися Галина Василівна Степенко, Тодор Іванович Тодоров, Ельвіра Петрівна Бережна, Ірина Глібівна Тараненко. Інформаційний напрям діяльності лабораторії передбачав аналіз освіти та педагогічних ідей зарубіжжя з метою інформування науковців інституту. Видавався часопис «Зарубіжна педагогічна хроніка», який виходив двома випусками щорічно. Методологічними орієнтирами цього періоду була критика “буржуазної” педагогіки та освіти, хоча з середини 80-х років спостерігається деяка об’єктивізація досліджень.

Другий період припадає на останнє десятиліття ХХ століття – в умовах проголошення незалежності України та зникнення залізної завіси виникає нагальна потреба у вивченні зарубіжної педагогічної теорії та практики з метою виокремлення позитивних характеристик для розбудови національної системи освіти. Звідси – затребуваність у дослідженнях нового виміру. Йдеться, по-перше, про відхід від без упередженої критики, а по-друге, про перехід від дослідницького формату «зарубіжна педагогіка» до «порівняльна педагогіка», що передбачало пріоритизацію методу порівняння. Відповідаючи на вимоги часу, у 1992 р. лабораторія під керівництвом завідувачки Ірини Глібівни Тараненко отримала сучасну її назву – «лабораторія порівняльної педагогіки», розпочалась (у розширеному складі – до лабораторії приєдналися Олена Ігорівна Локшина, Оксана Василівна Овчарук, Наталія Миколаївна Лавриченко, Романа Михайлівна Роман) копітка робота з опрацювання методологічних засад порівняльної педагогіки, понятійно-термінологічного апарату. Проблемний підхід було визначено таким, що найбільшою мірою відповідав тогочасним суспільно-педагогічним запитам до педагогічної компаративістики.

Надалі розбудову цього методологічного шляху продовжив Георгій Сергійович Єгоров, який завідував лабораторією у 1996-2005 роках. В цей період співробітниками лабораторії стали Оксана Олексіївна Першукова та Людмила Леонідівна Волинець. Як непересічну особистість, талановитого науковця і гарну людину пам’ятають співробітники лабораторії Михайла Юзефовича Красовицького, доктора педагогічних наук, професора (1995-2004 роки).

Наступний період розвитку лабораторії, яку в цей час очолювала Лавриченко Наталія Миколаївна, припадає на перше десятиліття третього тисячоліття та пов’язується з процесами глобалізації, які відкрили для українських компаративістів нові можливості – доступ до світових джерельних баз та участь у зарубіжних масових заходах. Зазначене уможливило підняти дослідження українських компаративістів на новий рівень – запроваджується технологія співвіднесення педагогічних явищ в Україні з аналогами за кордоном, до країнознавчого додається регіональний вимір порівняння. В цей період дослідницький простір лабораторії розширився за рахунок інтенсифікації дисертаційних досліджень її співробітників та аспірантів, активно видаються наукові праці та статті.

Сучасний етап розвитку лабораторії, яку з 2009 р. очолює Локшина Олена Ігорівна, характеризується багатоплановістю напрямів діяльності підрозділу. Відбувається подальший розвиток методологічних засад порівняльно-педагогічних досліджень в Україні – відпрацьовуються методи компаративістики, адаптовані на світовому рівні: робиться акцент на посилення практико-зорієнтованості порівняльно-педагогічних розвідок через імператив надання рекомендацій розробникам освітньої політики для удосконалення національної освіти; оптимізацію традиційних функцій порівняльної педагогіки, коли розгляд процесів та явищ не обмежується описом та порівнянням освітніх феноменів (описова та порівнювальна функції). Все більшої ваги надається прогностичній функції, яка апріорі передбачає виявлення тенденцій розвитку.

Крім наукової роботи лабораторія покликана бути епіцентром компаративістського буття в Україні в умовах інтенсифікації порівняльно-педагогічних досліджень як у кількісному, так і якісному вимірах:

- з 2009 р. спільно з Уманським державним педагогічним університетом імені П. Тичини (у співпраці з Оксаною Адольфівною Заболотною) видається щоквартальник «Порівняльно-педагогічні студії»;

- з 2010 р. започатковано щорічний науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика» (м. Київ), а з 2012 р. міжнародна конференція «Міжнародна співпраця в освіті в умовах глобалізації» (АР Крим);

- триває процес створення Всеукраїнської асоціації порівняльної педагогіки та міжнародної освіти