3 липня 2014: В лабораторії порівняльної педагогіки (Інституту педагогіки НАПН України) відбувся майстер-клас на тему "Як написати статтю у міжнародне видання". Даний захід провела Людмила Олексіївна Загоруйко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університуту ім.П. Тичини.

Під час майстер-класу співробітники дізналися безліч цікавої інформації: різні види науково-метричних баз та пошукових систем таких як Google Scholar, SciVerse Scopus, Web of Science і т.д.. Дізналися про науковометричні показники (індекс цитування, індекс Хірша та Імпакт-фактор, ознайомилися з основними вимогами до оформлення статтей для міжнародних наукових видань. Дуже дякуємо Людмилі Олексіївні за цікавий та інформативний майстер-клас! А всім співробітникам зичимо успіхів у поданні статтей!

Організатори: Лабораторією порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.

Мета заходу: Дізналися про науковометричні показники (індекс цитування, індекс Хірша та Імпакт-фактор, ознайомилися з основними вимогами до оформлення статтей для міжнародних наукових видань, а також дізналися про різні види науково-метричних баз та пошукових систем таких як Google Scholar, SciVerse Scopus, Web of Science і т.д.

 

 

 

5 червня 2014:V науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» (Київ).

Семінар організовано лабораторією порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України в рамках НДР «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти в провідних країнах Європи та США» (2012 – 2014) за підтримки партнерів – Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, а також Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У заході взяло участь понад 100 учасників з багатьох регіонів України – Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей і м. Києва.

Організатори: Лабораторією порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.

Мета заходу: у рамках семінару було апробовано світові інноваційні методики поширення знань і досвіду – організовано три майстер-класи «Кафе знань» на теми: «Методологічна платформа порівняльно-педагогічних досліджень: рекомендації до виконання дисертаційних робіт у галузі порівняльної педагогіки», модератор Шеверун Надія Володимирівна, к.пед.н., ст. наук. співробітник лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України; «Ресурсна платформа порівняльно-педагогічних досліджень: освітні електронні ресурси Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська Академія», модератор Назаровець Сергій Андрійович, заступник директора НБ НаУКМА з автоматизації; «Апробаційна платформа порівняльно-педагогічних досліджень: як написати наукову статтю у міжнародне видання», модератор Загоруйко Людмила Олексіївна, к.пед.н., доцент кафедри практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Проблеми, які обговорювалися: відбулася широка дискусія учасників семінару з питань, порушених на пленарному засіданні, а також із тематики майстер-класів в рамках засідань секцій: «Методологічні проблеми порівняльної педагогіки», «Педагогічні реалії у порівняльно-історичній ретроспективі», «Освітні реформи та інновації у глобалізованому світі», «Стратегії розвитку шкільної освіти – світовий вимір», «Зарубіжний досвід підтримки обдарованості та сприяння творчим здібностям школярів», «Актуальні проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративістичній перспективі», «Світові тенденції розвитку ІКТ-освіти». Співробітники лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України впроваджували свої напрацювання, зроблені в ході виконання НДР, на секції «Забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США».

За результатами конференції: прийнята Резолюція V науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» «Про інтенсифікацію співробітництва українських педагогів-компаративістів».
Також можна ознайомитися з Тезами науково-практичного семінару.

 

 

 

17-18 жовтня 2013 року: Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи» (м. Умань).

У конференції взяло участь 250 дослідників з України, Польщі, Росії, Франції, США, КНР, які представляють університети, школи, наукові центри та неурядові організації. Від лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України у роботі конференції взяло участь 6 співробітників і 2 аспіранти.

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Інститут педагогіки НАПН України, Британська рада в Україні, Факультет іноземної філології.

Мета заходу: аналіз та узагальнення теоретико-методологічних підходів до дослідження проблем педагогіки та освіти у міжнародному контексті в умовах глобалізації, пошук дієвих інструментів забезпечення якості освіти.

Проблеми, які обговорювалися: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі; іноземні мови у сучасному світі; освіта і наука зарубіжжя крізь призму порівняльно-педагогічних досліджень; академічна мобільність як ознака і перевага глобального світу.

На пленарному засіданні виступили:
– завідувач лабораторії О.І. Локшина, д.п.н. з доповіддю «Якість освіти як пріоритет ХХІ столттґ: концептуальні розвідки в зарубіжжі та здобутки України»;
– гол. н.с., д.п.н. Н.М. Лавриченко з доповіддю «Якість освіти як кудбтурно-детерміноване поняття».

На секційних засіданнях науковці лабораторії виступили з такими доповідями:
– Л.Л. Волинець, н.с. – «Особливості системи оцінювання якості якості загальної середньої освіти у Фінляндії»;
– Г.С. Єгоров, к.п.н.,ст.н.с. – «Новий стандарт змісту середньої освіти у Франції як ефективний інструмент забезпечення якості загальної середньої освіти»;
– Н.В Шеверун, к.п.н., н.с. – «Основні шляхи забезпечення якості загальної середньої освіти у Німечині»;
– О.М. Шпарик, к.п.н, н.с. – «Погляди китайських науковців з заюбезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи»;
– аспірант А.П. Джурило – «Впровадження інноваційних процесів у сфері загальної середньої освіти Німеччини»;
– аспірант В.О. Бутова – «Використання іноземних освітніх запозичень в Україні».

За результатами конференції видано: Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матеріали міжнародної науково-практ. конференції 17-18 жовтня 2013 року м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012 – Ч. 2. – 233 с.

 

 

 

8-11 жовтня 2013 року: Міжнародний симпозiум "International Symposium on Comparative Sciences"(м. Софія, Болгарія).

У роботі симпозіума взяли участь дослідники з Європи, Північної та Південної Америки, Африки та Австралії. Від лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України у роботі симпозіума взяла участь зав. лаб. Локщина О.І., д.п.н., яка виступила з видео презентацією «Comparative Education in Ukraine – Characteristicts of Development”.

Організатори: Bulgarian Comparative Education Society – BCES.

Мета заходу: акцентування ідеї порівняння у галузі освіти, законодавства, соціології, лінгвістики, літератури, історії.

Проблеми, які обговорювалися: аналіз та узагальнення теоретико-методологічних підходів до дослідження проблем освіти законодавства, соціології, лінгвістики, літератури, історії у міжнародному контексті в умовах глобалізації.

Результати: за матеріалами конференції видано збірник матеріалів: “International Symposium on Comparative Sciences”. – Abstracts, 2013. – 32 p.

 

 

 

19-22 вересня 2013 року: «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації». ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Алушта, Автономна Республіка Крим).

У конференції взяло участь 155 дослідників з України, Росії, Білорусі, Хорватії, США, які представляють 74 організації, серед яких університети, школи, наукові центри та інститути академій наук України і Росії, неурядові організації. Від лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України у роботі конференції взяло участь 7 співробітників і 2 аспіранти.

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Інститут педагогіки НАПН України.

Мета заходу: аналіз та узагальнення теоретико-методологічних підходів до дослідження проблем педагогіки та освіти у міжнародному контексті в умовах глобалізації, пошук дієвих інструментів забезпечення якості освіти.

Проблеми, які обговорювалися: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі; здобутки і виклики освіти зарубіжжя: компаративний аспект; міжнародний досвід реалізації програм і проектів у сфері освіти; педагогіка здоров’я та безпеки; формування культури безпеки та здоров’я; збереження, зміцнення і формування здоров’я молоді: досвід реалізації програм і проектів.

На пленарному засіданні з доповіддю «До питання про якість освіти та її забезпечення в зарубіжжі» виступила завідувач лабораторії О.І. Локшина, д.п.н. На секційних засіданнях науковці лабораторії виступили з такими доповідями:

  • Л.Л. Волинець, н.с. – «Оцінювання як механізм забезпечення якості загальної середньої освіти у Фінляндії»;
  • Г.С. Єгоров, к.п.н.,ст.н.с. – «Le socle commun des connaissances et des competences як інструкмент забезпечення якості загальної середньої освіти у Франції»;
  • Н.М. Лавриченко, д.п.н., гол.н.с. – «Управлінські стратегії забезпечення якості шкільної освіти в країнах ЄС»;
  • О.С. Оржеховська, мол.н.с. – «Компетентнісно-зорієнтований курикулум Великої Британії як засади формування ЗСЖ школярів»;
  • Н.В Шеверун, к.п.н., н.с. – «Основні підходи до забезпечення якості загальної середньої освіти у Німечині»;
  • А.П. Джурило, аспірант. – «Якість освіти: тенденції розвитку та інструменти реалізації»;
  • Н.Г. Зайцева, аспірант. – «Теоретичні засади розвитку двомовного навчання в мультикультурному середовищі США».

Результати. За матеріалами конференції видано:
– Резолюцію конфкеренції;
– «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации» : м-лы второй международной научно-практической конференции. – Ч. I / Отв. ред. В.М. Ефимова. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – 412 с.
– «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации» : м-лы второй международной научно-практической конференции. – Ч. II / Отв. ред. В.М. Ефимова. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – 357 с.
– ж. Порівняльно-педагогічні студії», № 4. 2013.

 

 

 

25 квітня 2013 року: Звітна науково-практична конференція педагогіки НАПН України секція «Історія педагогіки – Порівняльна педагогіка»

В м. Києві Інститутом педагогіки НАПН України було проведено Звітну науково-практичну конференцію за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів і наукових кореспондентів за 2012 рік. У роботі секції «Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка» взяли участь науковці, докторанти, аспіранти, прикріплені та наукові кореспонденти лабораторій історії педагогіки та порівняльної педагогіки – всього 39 осіб.

Представляючи результати дослідження теми «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США» у 2012 р., співробітники лабораторії порівняльної педагогіки розкрили історичні витоки, соціально-економічний контекст та нормативно-концептуальні засади забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи (Чехії, Німеччині, Фінляндії, Франції, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Норвегії) та США; схарактеризували механізми забезпечення якості в аналізованих країнах, до яких віднесено освітні стандарти, стандартизоване оцінювання навчальних досягнень учнів, інспекцію шкіл, які застосовуються у контексті основних принципів освіти – ефективності і справедливості.

В контексті обговорення порівняльно-педагогічних досліджень було відмічено, що вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду становить цінність для України, яка поставила перед собою завдання інтеграції в європейську спільноту, досягнення її економічних й соціальних параметрів, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного народного господарства. Не менш важливим є те, що Україна підпорядковується загальноєвропейським законам розвитку, що впливають на всі сфери життя суспільства.